© Danmarks civile Hundeførerforening - Kreds 1 - Kvalitetshundetræning.

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR KREDSRÅDET i KREDS 1 UNDER

LANDSFORENINGEN DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

§1
Kredsrådet
Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at

 • –  samle lokalforeningerne i kredsens virkeområde og arbejde på at opfylde DcH ́s formålsparagraf
 • –  til stadighed efterleve beslutninger taget af landsforeningens kompetente forsamlinger og udvalg
 • –  være opmærksom på muligheden for etablering af nye lokalforeninger i kredsens virkeområde og udtale sig om så-

  danne før hovedbestyrelsens godkendelse

 • –  fastlægge en konkurrenceplan for kredsen
 • –  fastsætte startgebyrets størrelse ved kredskonkurrencer. Gebyret vedtages på et kredsrådsmøde efter indstilling fra

  forretningsudvalget (bestyrelsen).

 • –  foranledige uddannelse af instruktører i overensstemmelse med landsforeningens retningslinjer
 • –  foranledige uddannelse af dommeraspiranter
 • –  foranledige efteruddannelse af dommere
 • –  oprette dommercentral
 • –  indstille kandidater til landsforeningens udvalg
 • –  bistå lokalforeninger med råd og vejledning
 • –  anmelde deltagere til udtagelse til DM

  §2

  Kredsrådets sammensætning

  Kredsrådet består af en repræsentant for hver lokalforening samt en suppleant for denne, valgt af bestyrelsen.
  Kredsrådet vælger på den årlige kredsgeneralforsamling et forretningsudvalg/kredsbestyrelse, bestående af formand, næst- formand (med sekretærfunktion) og kasserer.
  Formanden er kredsens repræsentant i landsforeningens hovedbestyrelse.
  Forretningsudvalget/kredsbestyrelsen udgør kredsens daglige ledelse og varetager kommunikationen med lokalforenin- gerne, øvrige kredse og hovedbestyrelsen.
  Kredsrådet kan, hvis det finder det formålstjenligt, nedsætte faste/ad hoc kredsudvalg, der varetager specielle arbejdsopga- ver. Hvis sådanne udvalg etableres, kan forretningsudvalget udvides til en bestyrelse, hvor udvalgenes formænd er bestyrel- sesmedlemmer.
  Kredskonsulenten har adgang med taleret til kredsrådsmøderne, samt kredsens medlemmer af landsudvalgene (landsudvalgene betaler selv alle udgifter)

  Faste udvalg

  Der nedsættes følgende faste udvalg i Kreds 1: Dommerudvalg
  Konkurrenceudvalg
  Uddannelsesudvalg

  Hver udvalgsformand vælges på kredsgeneralforsamlingen for en funktionsperiode på 2 år.
  En formand for et landsudvalg kan ikke samtidig være formand eller medlem af et tilsvarende kredsudvalg. Formanden for dommerudvalget vælges i lige år.
  Formanden for konkurrence- og uddannelsesudvalget vælges i ulige år.

Såfremt et medlem af en lokalforening ønsker at være træningsmæssigt tilknyttet en eller flere

andre lokalforeninger samtidig, betales der kun for ét medlemskab til kredsen. Betalingen påhviler

den lokalforening, som medlemmet er indmeldt i først.

Man skal være uddannet dommer og fungere aktivt som sådan for at kunne blive valgt som formand for dommerudvalget. Valgene foretages i henhold til vedtægterne i § 5.
Øvrige udvalgsmedlemmer (min. 2) indstilles til godkendelse af kredsbestyrelsen, af den enkelte udvalgsformand, og følger formandens valgperiode.

§3 Forretningsudvalget/kredsbestyrelsen

Forretningsudvalget/kredsbestyrelsen holder de nødvendige forretningsudvalgsmøder/bestyrelsesmøder – mindst et pr. kvartal – og indkalder til den årlige kredsgeneralforsamling, der afholdes mellem 15. februar og 01. marts I Kreds 1 dog al- tid den næstsidste i februar måned.
Derudover indkaldes til kredsrådsmøder, hvis forretningsudvalget/kredsbestyrelsen skønner det nødvendigt, eller hvis 1/3 af lokalforeningerne måtte ønske det.
Forretningsudvalget/kredsbestyrelsen udsender referat af alle møder til samtlige lokalforeninger i kredsen og til hovedbe- styrelsen senest 2 uger efter hvert møde.

Kredsbestyrelsen består af en formand, en næstformand og en kasserer valgt af Kredsgeneralforsamlingen samt evt. for- mænd for kredsens faste udvalg.
Ved stemmelighed i kredsbestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.
Hvis kredsformanden fratræder eller får varigt forfald i en valgperiode, indtræder næstformanden som konstitueret kreds- formand frem til næste ordinære kredsgeneralforsamling, hvor der foretages valg af kredsformand.

Formanden, næstformanden og kassereren danner kredsens forretningsudvalg.
Hvis der ikke kan opstilles en formandskandidat til et udvalg, udpeger kredsbestyrelsen på sit konstituerende møde en for- mand, der virker til næste kredsgeneralforsamling.
Hvis en udvalgsformand fratræder i en valgperiode, udpeger kredsbestyrelsen en formand, der virker indtil førstkommende kredsgeneralforsamling.
Kredsbestyrelsen påser at der, inden for de pågældende lokalforeninger, så vidt muligt, udpeges en repræsentant til Friluftsrådets repræsentantskab i hver kommune i kredsens område.

§4

Kredsgeneralforsamlingen

Forretningsudvalget/kredsbestyrelsen indhenter, i god tid før kredsgeneralforsamlingen, lokalforeningernes forslag til kan- didater til de poster, hvortil der foretages valg, og udsender kandidatliste sammen med indbydelsen til kredsgeneralforsam- lingen. Der kan dog på selve kredsgeneralforsamlingen opstilles nye kandidater.
Indbydelse udsendes mindst 3 uger før afholdelsen.

I indbydelsen til ordinær generalforsamling skal også foreligge forretningsudvalgets/kredsbestyrelsens forslag til kredskon- tingent pr. medlem af lokalforeningerne.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15.januar.
Adgang til kredsgeneralforsamlingen med tale- og stemmeret har lokalforeningsrepræsentanterne, kredsformanden, kreds- næstformanden, kredskassereren samt formændene for de af kredsrådet evt. nedsatte udvalg.

1 suppleant for hver lokalforeningsrepræsentant, opstillede kandidater til valgene, kredskonsulenten, alle medlemmer af de af kredsrådet nedsatte udvalg, kredsens medlemmer af landsudvalgene (landsudvalgene betaler selv alle udgifter) samt gæster indbudt af kredsbestyrelsen har adgang med taleret.

§5

Kredsgeneralforsamlingen er i enhver henseende øverste myndighed i kredsen. Nye vedtægter for kredsen kan kun vedtages på kredsgeneralforsamlingen.

Dagsorden for kredsgeneralforsamling:

1. Valg af dirigent. (Dirigenten behøver ikke at have sæde i kredsrådet, men skal være DcH-medlem). 2. Beretning

• Formanden aflægger beretning.

• Hver udvalgsformand aflægger beretning.

 1. Kassereren aflægger regnskab.
 2. Indkomne forslag.
 3. Fastsættelse af kontingent for næste år (forslag skal foreligge fra forretningsudvalget/kredsbestyrelsen) herunder budget

  for indeværende og næste år.

 4. Valg af kredsformand.
 5. Valg af kasserer og suppleant.
 6. Valg af næstformand/sekretær og suppleant.
 7. Valg af kredsens medlem til landsforeningens ordensudvalg.

10. Valg af kredsens medlem til initiativfondens bestyrelse

 1. Valg af udvalgsformænd. ( § 2 ).
 2. Valg af 2 revisorer.
 3. Valg af suppleanter for 2 revisorer.
 4. Eventuelt.

Alle valg ( også suppleanter ) er 2-årige. Genvalg kan finde sted.
Kredse med ulige numre vælger formand i ulige år og kasserer samt næstformand i lige år.
Kredse med lige numre vælger formand i lige år og kasserer samt næstformand i ulige år.
Afstemning foregår efter nedenstående regler:
Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis 1/3 af lokalforeningerne forlanger det, eller forretningsudvalget/bestyrelsen be- stemmer det.

Hver lokalforeningsrepræsentant har det antal stemmer, som lokalforeningens størrelse berettiger til pr. 31. december.

0- 25 medlemmer giver 2 stemmer 26 – 50 medlemmer giver 3 stemmer 51 – 100 medlemmer giver 4 stemmer

101 – 200 medlemmer giver 5 stemmer 201 – medlemmer giver 6 stemmer

Alle andre stemmeberettigede (jvf. §4) har hver 1 stemme.

Hvis der er mere end en kandidat foretages personvalgene ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer). Blanke og ugyldige stemmesedler tælles ikke med ved opgørelsen). Opstiller kun en kandidat er vedkommende valgt uden afstemning.
Opnår en kandidat ikke valg ved første afstemning, foretages en ny bunden afstemning blandt de to kandidater, der opnår flest stemmer ved første afstemning. Får de to kandidater lige mange stemmer, trækkes der lod imellem dem.

Ved valg af kredsformand, jfr. dagsordenens punkt 6, skal der altid foretages skriftlig afstemning, også hvis der kun er én kandidat. Er der kun én kandidat skal vedkommende opnå mindst 50% af de afgivne stemmer for at blive valgt. (Blanke og ugyldige stemmesedler tælles ikke med ved opgørelsen) Får kandidaten ikke over 50% af de afgivne stemmer er der følgende muligheder:

1. der kan melde sig en ny kandidat på dagen, der så kan vælges efter ovenstående regler.
2. opnår ingen valg efter ovenstående regler pålægger Kredsrådet kredsbestyrelsen at indkalde til ekstraordinær

Kredsgeneralforsamling efter reglerne i §10, for valg af ny kredsformand.

§6

6.1 Medlem til landsforeningens ordensudvalg

Kredsrådet skal vælge et medlem til DcH’s ordensudvalg i henhold til landsforeningens vedtægter §16. Dette medlem skal være en respekteret person i DcH med et bredt kendskab til foreningens virke og forhold. Ordensudvalgsmedlemmet er ikke medlem af en eventuel kredsbestyrelse.
Kredse med lige numre vælger ordensudvalgsmedlem i lige år, mens kredse med ulige numre vælger ordensudvalgsmedlem i ulige år. Ved et medlems forfald i funktionsperioden, vælger kredsrådet inden 4 uger et nyt medlem.

6.2 Medlem til initiativfondens bestyrelse

Kredsrådet skal vælge et medlem til initiativfondens bestyrelse i henhold til Orientering nr. 29. Funktionsperioden for et bestyrelsesmedlem er 2 år. Bestyrelsesmedlemmet er ikke medlem af en eventuel kredsbestyrelse.
Kredse med lige numre vælger bestyrelsesmedlem i lige år, mens kredse med ulige numre vælger bestyrelsesmedlem i ulige år. Ved et medlems forfald i funktionsperioden, vælger kredsrådet inden 4 uger et nyt bestyrelsesmedlem

§7

Økonomi

Kredsens regnskab går fra 01/01 til 31/12. Regnskabet skal føres, af kassereren, i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand senest 8 dage før fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.
Det reviderede regnskabet fremsendes til lokalforeningerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.
Regnskab, bilag og øvrigt regnskabsmateriale skal opbevares i mindst 5 år efter godkendelse.

Udover regnskab fører bestyrelsen (næstformanden/sekretær) en forhandlingsprotekol.
Alle hverv under kredsrådet er ulønnede.
Kredsen afholder selv udgifter i forbindelse med kredsens gøremål.
Af kredsens midler kan der gives fri rejse og diæter til repræsentation i kredsens og hundesagens interesse.

§8 Regioner

Hvis kredsrådene finder det formålstjenligt, kan en kreds opdeles i regioner.
I så tilfælde skal regionsrepræsentanterne have sæde i kredsbestyrelsen, som så udvides tilsvarende, men kredsen har stadig kun 1 repræsentation over for landsforeningen og hovedbestyrelsen, nemlig kredsbestyrelsen.

§9 Ophør

Kredsrådet kan kun nedlægges, hvis det vedtages på DcH’s landsmøde med 2/3 flertal (vedtægtsændring). Kredsens virkeområde kan ændres af hovedbestyrelsen efter høring af de berørte kredse og lokalforeninger.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær kredsgeneralforsamling indkaldes, når mindst halvdelen af lokalforeningerne i Kreds 1 fremsætter begæring herom, eller når kredsbestyrelsen finder det nødvendigt.
I opfordringen til ekstraordinær kredsgeneralforsamling, der skal afholdes inden 6 uger efter opfordringens modtagelse, skal dagsordenen angives og indeholde relevante bilag.

Ekstraordinær kredsgeneralforsamling er underlagt de samme regler som ordinær generalforsamling, beskrevet i § 5, og kan sidestilles med en sådan.

Vedtaget på landsmøde d. 15/3 2014 og ekstraordinær kredsgeneralforsamling den 19/11 2014.